TÌNH HÌNH KINH TẾ PHÚ QUỐC 2020

1. Về tăng trưởng kinh tế

Giá trị sản xuất của Khu vực I và Khu vực II ước đạt 19.640 tỷ đồng, đạt 70,8% so với kế hoạch, giảm 27,79% so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị sản xuất ở các khu vực I (nông - lâm nghiệp - thuỷ sản) đạt 4.403 tỷ đồng, vượt 0,36% so với kế hoạch, tăng 1,26% so cùng kỳ. Khu vực II (công nghiệp - xây dựng) đạt 15.237 tỷ đồng, đạt 65,24% so với kế hoạch, giảm 33,31% so với cùng kỳ.

2. Thương mại - du lịch và dịch vụ

 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 32.653 tỷ đồng, đạt 65,31% kế hoạch, giảm 30% so cùng kỳ. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 7.941 tỷ đồng, đạt 94,99% kế hoạch, tăng 11,13% so cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 9.990 tỷ đồng, đạt 54,22% so với kế hoạch, giảm 40,54% so cùng kỳ. Tổng lượt khách ước đạt 1.390.000 lượt, đạt 46,3% so với kế hoạch, giảm 51,3% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế là 195.893 lượt, đạt 19,59% kế hoạch, giảm 75,82% so với cùng kỳ.

3. Về sản xuất công nghiệp - xây dựng

Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng cả năm ước đạt 15.237 tỷ đồng, đạt 65,24% so với kế hoạch, giảm 33,31% so với cùng kỳ. Trong đó: công nghiệp đạt 4.862 tỷ đồng, đạt 68,63% so với kế hoạch, giảm 30% so cùng kỳ; xây dựng đạt 10.375 tỷ đồng, đạt 63,76% kế hoạch, giảm 34,76% so với cùng kỳ. Sản phẩm tăng so cùng kỳ như: Chế biến nước mắm (30% đạm) ước đạt 13,098 triệu lít tăng 9,15%; Tôm khô ước đạt 439 tấn tăng 3,78; sản xuất bê tông & cấu kiện bê tông ước đạt 10,147 triệu m3 tăng 7,38% so cùng kỳ…

- Bên cạnh đó các sản phẩm giảm so cùng kỳ như: Khai thác đá ước đạt 105.000m3 giảm 30%; cá khô các loại ước đạt 1.348 tấn giảm 15,75%; Mực khô ước đạt 1.171 tấn giảm 12,61%; Mực ướp đông ước đạt 5.720 tấn giảm 5,92%; Bánh các loại ước đạt 806 tấn giảm 20% so cùng kỳ...

4. Về khai thác, nuôi trồng thủy sản

Giá trị sản xuất ngành thủy sản ước đạt 4.206 tỷ đồng, vượt 1,35% so kế hoạch, tăng 3,8% so với cùng kỳ . Tổng sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản ước đạt 214.618 tấn, vượt 4,69% so kế hoạch, tăng 5,78% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng khai thác 213.719 tấn, vượt 4,92% so kế hoạch, tăng 5,91% so với cùng kỳ; sản lượng nuôi trồng được 896 tấn, đạt 68,92% so với kế hoạch, giảm 18,55% so với cùng kỳ.

5. Về sản xuất nông nghiệp

Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 152 tỷ đồng, đạt 78,76% so với kế hoạch, giảm 37,7% so với cùng kỳ. Diện tích cây tiêu hiện có khoảng 390 ha, đạt 100% kế hoạch, không tăng giảm so với cùng kỳ; Sản lượng tiêu thu hoạch đạt 675 tấn, vượt 0,75% kế hoạch, giảm 10,6% so với cùng kỳ; trái cây các loại đạt 3.565 tấn, vượt 9,69% so với kế hoạch, giảm 14% so cùng kỳ; diện tích rau màu còn 95 ha, giảm 9,52% so cùng kỳ.

6. Công tác quản lý và bảo vệ rừng

Được tập trung chỉ đạo, thành lập nhiều Đoàn kiểm tra, truy quét chống chặt phá rừng, lấn, chiếm rừng, đất rừng; Trong năm, phối hợp tổ chức tuần tra và kiểm soát quản lý bảo vệ rừng được 913 cuộc với 4.384 lượt người tham gia. Di dời, hủy bỏ cây trồng, vật kiến trúc trái phép và tịch thu các tang vật vi phạm.

Phát hiện và xử lý 142 vụ vi phạm với tổng diện tích 322.627,27m2 (09 vụ lấn, chiếm đất rừng 22.880,29m2; 58 vụ lấn, chiếm rừng 230.244,04m2; 56 vụ phá rừng 69.502,94m2; 01 vụ về quy định chung của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; 03 vụ về các quy định chung của Nhà nước về bảo vệ rừng; 01 vụ vi phạm các quy định về bảo vệ động vật rừng; 11 vụ khai thác rừng trái pháp luật và 03 vụ về vận chuyển lâm sản trái phép).

Trong năm, trên địa bàn huyện xảy ra 32 vụ cháy rừng với tổng diện tích 404.353m2 (16 vụ cháy rừng đặc dụng và 16 vụ rừng phòng hộ). Ngoài ra tham gia chữa cháy 10 vụ thuộc đất xã quản lý với diện tích 59.016,6m2.

7. Về Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

 Tập trung xử lý vướng mắc công tác bồi thường, giải toả và tái định cư một số dự án trên địa bàn huyện; đã thực hiện một số phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư như: Phê duyệt được 29 phương án; Xét hỗ trợ chuyển đổi nghề 07 dự án với 166 hộ. Xét duyệt nguồn gốc đất cho 11 dự án với 453 hộ; Xét tái định cư 05 dự án cho 62 hộ với 66 nền. Tổ chức bốc thăm nền tái định cư cho 242 hộ với 282 nền; Giao nền thực địa tái định cư cho 117 hộ với 148 nền. Chi trả bồi thường, hỗ trợ các phương án trong năm 2020 được 1.078 hộ với số tiền 730,6 tỷ đồng.

8. Về Tài chính

Thu ngân sách ước thực hiện 5.398 tỷ đồng, đạt 121,05% so với dự toán, tăng 1,85% so cùng kỳ. Trong đó, do Cục thế thu 1.866 tỷ đồng; (số thu phân cấp huyện quản lý 3.357 tỷ đồng, đạt 136,46% dự toán huyện quản lý, tăng 12,73% so cùng kỳ. Trong đó: số thu nội địa ước cả năm 2020 sau khi trừ tiền đất là 1.077 tỷ đồng, bằng 73,77% so với dự toán; số thu tiền đất ước cả năm 2020 là 2.280 tỷ đồng, đạt 228% so với dự toán (bao gồm tiền sử dụng đất 1.000 tỷ, đạt 200% dự toán và tiền thuê đất 1.280 tỷ, đạt 256% dự toán).

Chi ngân sách ước thực hiện là 2.183 tỷ đồng, đạt 140% so dự toán đầu năm, đạt 76,58% so với dự toán điều chỉnh, bằng 94,19% so cùng kỳ. Trong đó, Chi thường xuyên ước cả năm 2020 là 627 tỷ đồng, đạt 87,85% dự toán đầu năm, đạt 95,27% dự toán điều chỉnh, tăng 52,84% so cùng kỳ; Chi khen thưởng 2 tỷ đồng; Chi dự phòng 8,833 tỷ đồng; Chi trợ cấp ngân sách xã 46,806 tỷ đồng; Chi thực hiện cải cách tiền lương 133 tỷ đồng.

9. Về công tác Đầu tư xây dựng cơ bản

Tổng vốn đầu tư trên toàn xã hội ước đạt 23.064 tỷ đồng, giảm 20,33% so với cùng kỳ, đạt 76,88% so kế hoạch. Trong đó, vốn nhà nước đạt 2.350 tỷ đồng, vốn của các dự án ngoài nhà nước đạt 20.700 tỷ đồng, vốn nhà nước và nhân dân cùng làm đạt 14 tỷ đồng.

Tổng khối lượng thực hiện và giá trị cấp phát ước cả năm đạt 1.363 tỷ đồng, đạt 69,78% so với kế hoạch, tăng 6,45% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn tỉnh khối lượng hoàn thành và giá trị cấp phát ước thực hiện 53,524 tỷ đồng, đạt 83,88% so kế hoạch; vốn huyện khối lượng hoàn thành và giá trị cấp phát ước thực hiện 989 tỷ đồng, đạt 66,41% so kế hoạch, bằng 94,76% so cùng kỳ.

Vốn được phép kéo dài từ năm 2019 sang năm 2020: tổng khối lượng thực hiện và giá trị cấp phát ước cả năm là 320 tỷ đồng, đạt 100% so kế hoạch. Trong đó: Vốn tỉnh 17,880 tỷ đồng; vốn huyện 95,738 tỷ đồng; vốn huy động 801 triệu đồng; vốn tạm ứng 205 tỷ đồng.

10. Về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Đến nay đã có 04 xã (Gành Dầu, Cửa Cạn, Cửa Dương, Bãi Thơm) đạt 19 tiêu chí, 01 xã đạt từ 15-18 tiêu chí (xã Hàm Ninh), 03 xã đạt 10-14 tiêu chí (Xã Dương Tơ, Hòn Thơm, Thổ Châu);  tổ chức khảo sát, đăng ký “tuyến đường hoa trong xây dựng nông thôn mới năm 2020 và giai đoạn 2021-2025; đăng ký danh mục vốn đầu tư phát triển năm 2021, đăng ký danh mục kế hoạch phát triển sản xuất giai đoạn 2021-2025 gửi về Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Kiên Giang; Triển khai thực hiện mô hình ứng dụng năm 2020: mô hình trồng rau ăn trái trong nhà lưới; mô hình nuôi Hàu Thái Bình Dương; mô hình chuyển đổi bè nuôi cá biển truyền thống sang lồng nuôi vật liệu mới HDPE; triển khai thực hiện dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học thử nghiệm ương giống nuôi thương phẩm cá chạch lấu tuần hoàn nước tại huyện đảo Phú Quốc; Tổ chức nhiều lớp tập huấn, tọa đàm về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân trên địa bàn huyện. Tích cực vận động nhân dân hiến đất, góp tiền để xây dựng giao thông nông thôn; đã vận động xây dựng được 35 tuyến đường, với tổng chiều dài 8,3km.

11. Về Giao thông vận tải

- Khối lượng vận chuyển hàng hoá ước khối lượng vận chuyển hàng hoá trong đạt 8.894 triệu tấn, giảm 34,53% so với cùng kỳ. Vận chuyển hành khách trong năm ước được 8,837 triệu lượt người, giảm 42,96% so với cùng kỳ. Trong đó, đường bộ giảm 43,5% so với cùng kỳ; đường biển giảm 42,42% so với cùng kỳ; đường hàng không giảm 21,78% so với cùng kỳ.

12. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, quản lý đô thị và trật tự xây dựng: được tập trung, Tổ Kiểm tra 3399 của huyện tiếp tục kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến đất đai, xây dựng và môi trường trên địa bàn. Đến nay, đã kiểm tra, phát hiện 308 trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai (lấn, chiếm) với tổng diện tích 114,53ha, kết quả đã xử lý 143/308 vụ, chiếm 46% số vụ vi phạm; phát hiện  257 công trình xây dựng vi phạm với diện tích 6,3ha, kết quả đã xử lý 197/257 vụ, chiếm 76,65%. xử lý buộc trả lại hiện trạng đất, tháo dỡ các công trình xây dựng.

Thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu được 161 thửa với tổng diện tích 38,89 ha; giao đất và cấp giấy chứng nhận QSDĐ 54 trường hợp với tổng diện tích 0,82ha.

13. Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Vì môi trường Phú Quốc xanh, sạch, đẹp, an toàn và văn minh” và triển khai kế hoạch thực hiện ngày vì môi trường Phú Quốc đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, các doanh nghiệp và người dân trong địa bàn thực hiện dọn vệ sinh vào ngày thứ bảy đầu tiên của mỗi tháng từ đó nâng cao dần ý thức bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh của từng người dân. Trong năm, tổng khối lượng rác thu gom là 50.215 tấn, tăng 231 tấn so cùng kỳ, tổng thu phí và lệ phí trên 16,95 tỷ đồng.

14. Công tác Phòng, chống thiên tai, dịch bệnh

Theo dõi, cập nhật diễn biến tình hình thời tiết, thông tin đến các cơ quan, ban ngành sẵn sàng, chủ động trong công tác phòng, chống và ứng phó kịp thời khi có thời tiết xấu diễn ra trên địa bàn huyện;  hỗ trợ cho 34 hộ dân trên địa bàn huyện thiệt hại nhà ở chính do bị ảnh hưởng Bão số 2 và Bão số 5, với tổng số tiền 87 triệu đồng.

 Trong năm, do ảnh hưởng của thiên tai, trên địa bàn huyện xuất hiện các cơn mưa có gió giật mạnh và kèm theo thủy triều dâng, gây ngập cục bộ một số tuyến đường trên địa bàn huyện, ngập 89 căn nhà, tốc mái 46 căn, sập 07 căn, chìm 10 tàu cá, thiệt hại về hoa màu, bè nuôi trồng thủy sản, …ước tổng giá trị thiệt hại khoảng 5,4 tỷ đồng.

II. LĨNH VỰC VĂN HOÁ - XÃ HỘI

1. Về Công tác chính sách xã hội

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và đền ơn đáp nghĩa. Tổ chức nhiều đoàn đi thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, tổ chức họp mặt các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn huyện nhân dịp các ngày lễ, tết với 3.671 suất quà, tổng giá trị hơn  3,74 tỷ đồng; trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội với số tiền trên 17,2 tỷ đồng; hỗ trợ kinh phí cho các nhóm đối tượng: hộ kinh doanh cá thể, người lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 cho 3.945 người với số tiền trên 4,1 tỷ đồng; bàn giao 08 căn nhà tình nghĩa (vượt 14% so với kế hoạch) và sửa chữa 02 căn nhà tình nghĩa (đạt 100% kế hoạch). Kết quả rà soát hộ nghèo năm 2020 là 125 hộ, chiếm 0,28%; hộ cận nghèo 93 hộ, chiếm 0,21% (hộ nghèo giảm 57 hộ và tăng 19 hộ, hộ cận nghèo giảm 53 hộ và tăng 35 hộ so với năm 2019). Tiếp nhận và giải quyết 2.661 hồ sơ đăng ký thất nghiệp; giới thiệu và giải quyết việc làm cho 4.132 người lao động.

2. Về công tác giáo dục

Công tác giáo dục được quan tâm thường xuyên. Cơ sở vật chất tiếp tục được quan tâm đầu tư nâng cấp, tiến hành rà soát thống kê số lượng phòng học xuống cấp và đưa vào kế hoạch đầu tư sửa chữa và xây dựng mới. Đến nay toàn huyện có 36 trường học và 04 cở sở giáo dục (Trong đó có 08 trường mầm non, 11

 trường tiểu học, 04 trường trung học cơ sở, 09 trường nhiều cấp học, 03 trường THPT và 01 Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp-Giáo dục Thường xuyên (ngoài ra còn có 05 trường và 36 nhóm lớp Mẫu giáo tư thục-dân lập). Năm học 2019-2020, hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 đạt 99,68%; Tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 99,76%; Tỷ lệ tốt nghiệp THPT, đạt 90,8%. Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp Mẫu giáo so với độ tuổi đạt 69,83%; huy động học sinh cấp tiểu học ra học đạt 99,91% (trong đó trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%); cấp THCS huy động 202 lớp với 7.565 học sinh (tăng 07 lớp với 297 học sinh so với cùng kỳ).

3. Về công tác y tế

Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân được tăng cường. Triển khai và thực hiện có hiệu quả các chương trình y tế quốc gia, các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo trang bị đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh và các khu điều trị phục vụ việc khám, xét nghiệm Covid-19, tình hình dịch bệnh trên địa bàn được kiểm soát tốt, không có ca mắc lây nhiễm trong cộng đồng. Tổ chức khám và điều trị cho 223.232 lượt người, trong đó trẻ em dưới 6 tuổi 6.034 lượt; điều trị nội trú 18.133 lượt; bệnh sốt xuất huyết xảy ra 235 trường hợp, giảm 596 trường hợp so với cùng kỳ.

4. Về Văn hoá - thông tin - thể thao

Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân và chào mừng các ngày Lễ lớn của đất nước. Tổ chức thành công kỷ niệm 152 năm ngày hy sinh của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, 47 năm chiến thắng trở về của các chiến sĩ bị địch bắt tù đày tại Trại giam Phú Quốc. Ban quản lý di tích Lịch sử Trại giam tù binh cộng sản Việt Nam/Phú Quốc phục vụ khoảng 10.277 đoàn khách, có 161.413 lượt khách đến tham quan, trong đó có 12.983 lượt khách người nước ngoài. Thư viện huyện phục vụ 476 lượt đọc giả.

5. Về Công tác dân tộc, tôn giáo

 Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số. Hướng dẫn cho người đại diện các cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn huyện về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Công văn số 225/BTG ngày 03/8/2020 của Ban Tôn giáo tỉnh; tham gia cùng Ban Tôn giáo tỉnh kiểm tra thực tế 02 nhà thờ đạo Công giáo, 01 Ban Trị sự Phật giáo Hòa hảo, thăm hỏi, chúc mừng nhân ngày Lễ Phật Đản 2020; triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; hướng dẫn, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

Viết bình luận

Bạn đã gửi bình luận thành công. Xin cảm ơn!